Logo Gmina Rościszewo

2010 rok

Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno socjalnym przy Szkole Podstawowej w Łukomiu

Inwestycja polegała na dobudowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalny do istniejącej Szkoły Podstawowej - realizowana w latach 2011-2013

Zakres inwestycji obejmował:

 1. powierzchnia zabudowy 576,6 m2
 2. kubatura obiektów projektowanych  3.426,37 m3
 3. pow. użytkowa 663,87 m2
 4. branża budowlana  : budynek jedno i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej nad cz. sanitarno- socjalną, oraz w części stropodachem przyległym do istniejącego budynku szkoły. Nad halą sportową przekrycie wsparte na dachowych dźwigarach z drewna klejonego. Konstrukcję nośną stanowią ściany z bloczków gazobetonowych wzmacnianych słupami i filarami żelbetowymi oraz bezpośrednio słupy i podciągi żelbetowe.
 5. branża sanitarna : instalacje i urządzenia wodne, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacja  grawitacyjna i mechniczna; 
 6. branża elektryczna – instalacje i urządzenia elektryczne oświetleniowe, telekomunikacyjne, instalacja odgromowa.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Łączny koszt inwestycji wyniósł - 1.425.886,43 zł brutto

 

Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, wywrotki z żurawiem -śmieciarki do obsługi pojemników

Inwestycja polegała na zakupie fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, wywrotki z żurawiem -śmieciarki do obsługi pojemników - inwestycja zrealizowana w 2010 r.

Podstawowe dane techniczne:

 1. Moc silnika min. -170 KM
 2. Pojemność silnika min. - 2998 cm3
 3. Dopuszczalna masa całkowita min. - 6500 kg
 4. Napęd na tylną oś
 5. Silnik Diesla Euro 5, system wtrysku bezpośredniego, turbosprężarka z łopatkami o zmiennej geometrii.
 6. Zabudowa przyczepy:
  1. Długość wewnętrzna min. - 4500 mm
  2. Szerokość wewnętrzna  min. - 2300 mm
  3. Wysokość wewnętrzna (600 mm burty + 1200 mm siatka) - 1800 mm
  4. Wywrot trójstronny
  5. System wywrotu hydrauliczny napędzany z przystawki odbioru mocy co HDS
  6. Burty stalowe 600 mm dzielone, słupek środkowy wypinany
  7. Siatka metalowa dookoła zabudowy, demontowana 1200 mm
  8. Dodatkowa demontowana przegroda z siatki we wnętrzu zabudowy
  9. Burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej, boczne w osi dolnej
  10. Żuraw hydrauliczny – HDS
  11. Żuraw umieszczony za kabiną podwozia samochodu
  12. Hydrauliczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem
  13. Żuraw sterowany z dwóch stron z poziomu gruntu
  14. Kąt obrotu żurawia 210 stopni
  15. Maksymalny zasięg żurawia min. 9m
  16. Maksymalny udźwig przy maksymalnym zasięgu min. 340 kg

Gmina Rościszewo na zakup samochodu dostała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł - 243.878,00 zł brutto.

 

Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w miejscowości Ostrów o długości 0,5 km

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej nr 370308W   w miejscowości Ostrów o długości 0,5 km - zrealizowana w 2010 r.

Zakres inwestycji obejmował: 

 1. roboty pomiarowe –  0,50 km
 2. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni i pod wjazdy – 2.250,0 m²
 3. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 7 cm. – 2.100,0  m²
 4. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 5 cm ( warstwa wiążąca ) z wjazdami bitumicznymi –  2.049,0 m²
 5. oznakowanie drogi  (słupki – 10 szt., znaki – 12 szt.) 
 6. wyrównanie poboczy  z uzupełnieniem materiałem miejscowym-pospółką  -  40,0 m3
 7. wykonanie przepustów pod jazdami z rur betonowych Ø 40 na ławie fundamentowej  
 8. żwirowej wraz z wykonaniem ścianek czołowych  –  12 mb

Inwestycja dofinansowana z Urzdu Maszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Łączny koszt inwestycji wyniósł - 134.524,50 zł brutto

 

 

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Inwestycja polegała na zakupie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - zrealizowana w 2010 r. 

Zakres inwestycji obejmował:

 1. Dostawa fabrycznie nowych 74 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości:
  • 37 pojemników do segregacji  tworzywa sztucznego
  • 37 pojemników do segregacji szkła
 2. Pojemniki typu „iglo” o wymiarach:
  • szerokość 1,5 m,
  • wysokość 1,45 m z metalowym hakiem,
  • pojemność 1,5 m3.
 3. Pojemniki wykonane z wysokiej jakości polietylenu o średniej gęstości, odporne na działanie promieniowania UV, na korozję uszkodzenia mechaniczne, niskie oraz wysokie temperatury oraz charakteryzujące się dużą odpornością chemiczną na większość chemikaliów (kwasy, zasady itp.)  
 4. Pojemniki posiadające:
  1. Dwuczęściową konstrukcję klapy znajdującej się na spodzie pojemnika umożliwiającą jego opróżnianie za pomocą dwu-hakowego mechanizmu HDS
  2. Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Gmina Rościszewo dla inwestycji otrzymala dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Łączna wartość inwestycji wyniosła - 76.015,76 zł brutto 

 

Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny-Łukomie na odcinku od km 3+577,53 do km 4+486,39

Inwestycja polegala na przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny-Łukomie na odcinku od km  3+577,53 do km 4+486,39 - zrealizowana w 2010 r.

Zakres inwestycji obejmował:

 1. roboty pomiarowe –  0,910 km
 2. korytowanie drogi na gł. 26 cm – 3822 m²
 3. wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru o gr.25 cm – 3822 m²
 4. wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru o gr.40 cm – 245 m²
 5. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pod wjazdy – 4108,75 m²
 6. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm. –3863,75  m²
 7. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 5 cm - ( warstwa wiążąca ) z wjazdami bitumicznymi – 3772,75 m²
 8. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 4 cm - ( warstwa ścieralna ) – 3640,00 m²
 9. oznakowanie drogi  (słupki – 6 szt., znaki – 8 szt.)                                                
 10. wykonanie poboczy żwirowych o gr.10 cm  - 1820 m²
 11. wykonanie wjazdów żwirowych – 75,48 m²

Łączny koszt inwestycji wyniósł - 509.571,67 zł brutto

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Rościszewo w ul. Armii Krajowej, Witosa, Mickiewicza, gm. Rościszewo

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Rościszewo  w ul. Armii Krajowej, Witosa, Mickiewicza, gm. Rościszewo - zrealizowana w 2010 r.

Zakres inwestycji obejmował:

 1. sieć kanalizacji sanitarneji
  • kanały grawitacyjne z rur PCW Ø 300 mm - 153,50 mb
  • kanały grawitacyjne z rur PCW Ø 250 mm - 64,50 mb
  • kanały grawitacyjne z rur PCW Ø 200 mm - 309,00 mb
  • kanały tłoczne z rur PE Ø 110 mm - 170,00 mb
 2. przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 160 -  131,00 mb/12 szt.
 3. przepompownia ścieków P1 - 1 kpl.

Gmina Rościszewo dla w/w inwestycji otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

Łączny koszt inwestycji wyniósł - 351.719,72 zł brutto

 

 

Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie

Inwestycja polegała na Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie - zrealizowana w 2010 r.

Zakres inwestycji obejmował: 

 1. wykonanie ścieżek spacerowych szer. 1,5 m z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, wraz z ustawieniem obrzeży betonowych
 2. wykonanie ścieżek spacerowych z kostki granitowej o wys. 10 cm
 3. wykonanie obiektów małej architektury (mostki parkowe, fontanna z elementów prefabrykowanych, ławki parkowe)
 4. oświetlenie terenu
 5. przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Armii Krajowej, zgodnie z poniższą specyfikacją:  przęsła z elementów stalowych, identyczne z fragmentem ogrodzenia istniejącego, o wymiarach 2,90x1,22 m słupki z cegły czerwonej, pełnej, klasy 150, o wymiarach 38x38x155 cm cokół betonowy wys. 30 cm i szer. 45 cm, czapka na cokole z kształtek ceramicznych furtka o szer. 1,75 m (jak istniejąca) długość ogrodzenia – 60,30 m (jedno przęsło o szer. 2,90 m pozostaje niezabudowane – rezerwa terenu pod planowane przejście dla pieszych). 
 6. remont ogrodzenia od strony parkingu, o parametrach i zakresie, jak  niżej: szerokość przęsła 3,90 m, wysokość 1,30 m, słupek szerokości 40 cm  na całości ogrodzenia tynk cem.-wap., obustronny, malowany farbą emulsyjną akrylową w kolorze elewacji Dworku (przęsła) oraz w kolorze ceglastym (słupki + czapka) częściowa wymiana zniszczonej cegły na nową, silikatową, w ilości szacowanej na 20% powierzchni ogrodzenia uzupełnienie i naprawa czapki betonowej – ca 50% długość ogrodzenia – 60,70 m
 7. dobudowa ogrodzenia między Dworkiem a spichlerzem, zgodnie z poniższym opisem:  przęsła z cegły ceramicznej pełnej, czerwonej, klasy 150, na cokole, o parametrach: 3,90x1,30x0,25 m słupki z cegły j.w., o wym. 40x40 cm, czapka betonowa furtka szer. 1,65 m, brama szer. 3,0 m (na wzór istniejących od strony frontowej) długość ogrodzenia – 30,40 m miejsca parkingowe wzdłuż linii ogrodzenia z kostki brukowej szarej gr.8 cm, na podbudowie betonowej gr. 10 cm, o wymiarach 3,50x5,0 m, z wydzieleniem poszczególnych segmentów kostką czerwoną – szt. 12.

Gmina Rościszewo dla inwestycji uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 Działanie 313-322-323 – Odnowa i rozwój wsi.

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł - 499810,98 zł brutto 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Jan Sugajski</strong></p>

Jan Sugajski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo
tel.: 24 276-40-76
fax: 24 276-42-01
e-mail: ugrosciszewo@interia.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.