Logo Gmina Rościszewo

2012 rok

Budowa Gminnego Domu Kultury w Rościszewie

Inwestycja rozpoczęta wiosną 2013 roku - zakończona w styczniu 2016 r.. 

Jej celem jest budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo:

 1. Parametry budynku:

  • Powierzchnia zabudowy – 932,33 m2

  • Powierzchnia użytkowa budynku – 1103,27 m2

  • Kubatura budynku – 2883,01 m3

  • Ilość kondygnacji – 2

  • Wysokość głównej kalenicy – 10 m

  • Szerokość elewacji frontowej 50,23 m

  • Dach wielospadowy

 2. Części użytkowe budynku

  • Gminny Dom Kultury – sala widowiskowo-konferencyjna

  • Gminna Biblioteka Publiczna

  • Przedszkole Gminne

  • Remiza Strażacka z garażami

 3. Bilans terenu

  • Powierzchnia zabudowy – 932,33 m2

  • Powierzchnia utwardzona w zakresie inwestycji – 525,47 m2

  • Powierzchnia zieleni – 1087,04 m2

  • Powierzchnia całkowita terenu w zakresie inwestycji – 2500,00 m2

 4. Położenie inwestycji: Teren inwestycji położony jest w miejscowości Rościszewo w obszarze zwartej zabudowy usługowo-mieszkaniowej, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 541 oraz drogi powiatowej 3713W, na działkach nr ewidencyjny 153/3, 154/1 oraz 153/2. Inwestycja znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków strefy ochrony konserwatorskiej zespołu dworskiego w Rościszewie.

Inwestycja pod nazwą  „Budowa Budynku Biblioteki Głównej w Rościszewie” będącego  częścią Budowy Gminnego Domu Kultury w Rościszewie, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet – „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” oraz otrzymała dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Łączny koszt inwestycji wynosi - 2.653.274,11 zł brutto

 

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podctawowej w Łukomiu

Inwestycja polegała na: Budowie kompleksu sportowego przy SP w Łukomiu zrealizowana w 2013 roku  

Zakres inwestycji obejmował:

 1. boisko wielofunkcyjne  ( 1 x piłka ręczna, 2 x koszykówka ) o nawierzchni poliuretanowej , stanowiące kontynuację robót zrealizowanych w ramach I etapu w roku 2009, 
 2. boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej,
 3. bieżnia 3-torowa o długości 60 m, z torami o szerokości 3x1,25 m i nawierzchni poliuretanowej,
 4. piłkochwyty z siatki poliestrowej na słupkach o długości 26 m,
 5. dostawa i montaż urządzeń sportowych ,

Gmina Rościszewootrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, Działanie 313.322.323 – Odnowa i rozwój wsi. 

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł - 335.200,55 zł brutto

 

Przebudowa ciągów pieszych w m. Rzeszotary-Chwały

Inwestycja polegała na przebudowie ciągów pieszych w m. Rzeszotary-Chwały - zrealizowana w 2013 r.              

Zakres inwestycji obejmował: przebudowę ciągów pieszych na długości od km 0+000 do km 0+487, polegającą na:

 • rozebraniu krawężnika betonowego, obrzeży betonowych, chodnika z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm,  nawierzchni zjazdów z betonu i płyt drogowych (trylinki),
 • ustawieniu obrzeży betonowych o wym.30x8 cm i krawężników betonowych o wym.15x30 cm
 • wykonaniu chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm 
 • wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm
 • wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr. 8 cm

Gmina Rościszewo dla inwestycji otrzymała dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Działanie 313.322.323 – Odnowa i rozwój wsi.

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł - 195.876,89 zł brutto

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo

Inwestycja polegała na wykonaniu prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo - zrealizowana w 2012 r.

W zakres inwestycji wchodziło:

 1. Demontaż płyt azbestowych, w ilości ok. 3174 m2 tj. około 41,262 tony;
 2. Odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania w ilości ok.  6110 m2 tj. ok. 79,430 tony.

Inwestycja w calości finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny-Łukomie na odcinku od km 2+800 do km 3+577,53

Inwestycja polegała na Przebudowie drogi gminnej Babiec Piaseczny-Łukomie  na odcinku od km 2+800 do km 3+577,53  - zrealizowana w 2012 r.

Zakres inwestycji obejmował: 

 1. roboty pomiarowe –  0,777 km

 2. korytowanie drogi na gł. 31 cm – 420,55 m³

 3. wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru o gr.50 cm – 1356,60 m²

 4. wyrównanie podłoża żwirem – warstwa gr. 5 cm – 1562,40 m²

 5. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pod wjazdy – 3433,44 m²

 6. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm. –3340  m²

 7. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 5 cm ( warstwa wiążąca ) z wjazdami bitumicznymi – 3262,30 m²

 8. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 4 cm - ( warstwa ścieralna ) – 3108 m²

 9. wykonanie poboczy żwirowych o gr.10 cm  - 1518 m²

 10. wykonanie wjazdów żwirowych –93,44 m²

 11. ścieki korytkowe z elementów betonowych o szer. 60 cm – 196,95

 12. oznakowanie drogi  (słupki – 10 szt., znaki – 10 szt.)

 13. Roboty dodatkowe - dodatkowe 240 mb drogi

Łączny koszt inwestycji wyniósł - 352.069,48 zł brutto roboty podstawowe i 66.545,46 zł brutto roboty dodatkowe

Inwestycja dofinansowana z Urzdu Maszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Inwestycja dotycząca zakupu nowego samochodu strażackiego dla OSP Rościszewo - zrealizowana w 2012 r 

Gmina Rościszewo w imieniu , której działa Wójt Gminy Rościszewo Jan Sugajski w dniu 20.11.2012 r. przekazała nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie w imieniu, której działa Prezes OSP Rościszewo Krzysztof Ciesiński.

Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z 2012 roku ze zbiornikiem wody 3500 dm3 na podwoziu RENUALT  MIDLUM 300.16 z napędem 4x4  kosztował -  613 332,00 zł.

Środki na zakup nowego samochodu strażackiego bilansują się z następujących źródeł finansowania:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 150 000,00 zł

Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie (środki MSW)   - 150 000, 00 zł

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie   - 75 000,00 zł

Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie  - 75 000,00 zł

Gminy Rościszewo – 163 332,00 z

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Jan Sugajski</strong></p>

Jan Sugajski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo
tel.: 24 276-40-76
fax: 24 276-42-01
e-mail: ugrosciszewo@interia.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.