Logo Gmina Rościszewo

News

Wybory ławników kadencji 2020-2023

06.06.2019

Wybory ławników kadencji 2020-2023

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 52) Rada Gminy Rościszewo wybierze ławnika na kadencję 2020 – 2023 (do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osobę).

Termin zgłoszeń, przez uprawnione podmioty, kandydatów na ławnika upływa w dniu 30 czerwca 2019 roku.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 •  nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia może żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa;
 • nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sadów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Zgłoszenia kandydatów na Ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przesz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku, stwierdzające  brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba umieszczona na liście).

 

Koszty opłaty za wydanie informacji z KRS ponosi Skarb Państwa, a koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sadowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rościszewie w biurze Rady Gminy, do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel. 24 2764076

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1 lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.rosciszewo.bip.org.pl   lub www.ms.gov.pl

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                       (-) Jacek Bartoszewski

 

Do pobrania: 

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Jan Sugajski</strong></p>

Jan Sugajski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo
tel.: 24 276-40-76
fax: 24 276-42-01
e-mail: ugrosciszewo@interia.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.